Általános Szerződési Feltételek

Tachocontroll Kft.

A. Általános szabályok

 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egésze a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött jogviszonyban érvényes és kötelezően alkalmazandó. Az ÁSZF és az egyedi megbízási eltérése esetén – amennyiben az eltérés kifejezetten megjelölésre került – az egyedi szerződésben foglaltak az irányadók.
 1. A Megrendelő adatai az egyedi szerződésben kerülnek meghatározásra. A Megrendelő részéről az egyedi szerződéssel kapcsolatban kizárólag az abban feltüntetett személy(ek) jogosultak nyilatkozattételre. A Megrendelő szavatol azért, hogy az egyedi szerződést aláíró képviselő jogosultak a szerződés megkötésére, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére.
 1. A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-jét a honlapján (https://tachocontroll.hu) elérhetővé teszi. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának közzétételét követően az egyedi szerződések jogviszonyában alkalmazandó. Az egyedi szerződés Szolgáltató általi teljesítéséig esetlegesen bekövetkező ÁSZF megváltozásáról a Szolgáltató köteles a Megrendelőt értesíteni. Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől, mely feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.
 1. A Szolgáltató ajánlatai nem vonnak maguk után a Ptk. 6:64.§ – a szerinti ajánlati kötöttséget, illetve más kötelezettséget. A Szolgáltató ajánlataiban, kiadványaiban, és egyéb reklámhordozó anyagaiban az egyedi szerződés tárgyára vonatkozóan megjelent műszaki adatok és ismertetések nem kötelező érvényűek, csak tájékoztató jellegűek. Valamennyi szerződéses nyilatkozat, kötelezettségvállalás csak akkor hatályos és érvényes, ha azt a Szolgáltató írásban megerősítette. A Szolgáltató ajánlata nem minősül a Ptk. 6:73. § szerinti előszerződésnek, illetve a jelen szándéknyilatkozatból eredően kötelezettség kizárólag a nyilatkozatban foglaltak teljesítésére vonatkozóan megkötött külön szerződések alapján, és azokból adódóan keletkezik. A Szolgáltató a Ptk. 6:75. § szerinti versenyeztetési eljárás során ajánlatához nincsen kötve, kivéve, ha az ajánlatban ezzel ellentétes nyilatkozatot tesz, a Szolgáltató ajánlata nem jelent ajánlathoz kötöttséget, sem pedig szerződéskötésre való kötelezettséget – kivéve amennyiben illetőleg amilyen tartamban azt az ajánlatban a Szolgáltató esetlegesen megjelölte.
 1. Az egyedi szerződés megkötése, és annak módosítása kizárólag írásban történhet.
 1. Az egyedi szerződés, illetőleg az ÁSZF részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Szerződő felek az érvénytelen kikötést – szükség esetén – érvényes új kikötéssel pótolják.
 1. A teljesítés helye valamennyi szerződéses szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató székhelye, illetőleg telephelye, kivéve, ha az egyedi szerződésben ettől eltérően állapodnak meg a felek.
 1. Szerződő felek az egyedi szerződéssel összefüggő nyilatkozataikat, továbbá bármely értesítést, kérelmet, igényt, lemondást és egyéb közlést, amely szerződéses jogviszonyuk keretein belül szükséges vagy megengedett, írásbeli formában kell közölni, és akkor tekintendő megfelelően kézbesítettnek, ha (i) személyesen került átadásra, és az átvevő az átvevő személyét, aláírását, az átvétel tényét időpontját a másik félnél maradó iraton feltüntette, vagy ha (ii) azt futárszolgálat útján kézbesítették, feltéve, hogy az átvevő az átvevő személyét aláírását, az átvétel tényét, időpontját a másik félnél maradó iraton feltüntette, vagy ha (iii) ajánlott tértivevényes levélként postai úton küldték meg a másik fél részére vagy ha (iiii) elektronikusan küldött levélre olvasási visszaigazolás érkezik. A Szerződő felek kötelesek székhelyük, postacímük vagy elektronikus kézbesítési címük megváltozása esetén az új címükről egymást haladéktalanul értesíteni.

A cím megváltozását a felek kötelesek haladéktalanul bejelenteni a másik félnek, melynek elmulasztásából eredő károk a mulasztó felet terhelik.

 1. A Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy az egyedi szerződés előlapján megjelölt címre (avagy annak megváltozása esetén a megváltozott címre) a fenti iii pont szerinti postai úton elküldött értesítésük a második kézbesítési kísérletkor (a második kézbesítés megkísérlésének napján) akkor is kézbesítettnek és hatályosnak minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „nem vette át”, „címzett ismeretlen”, avagy „cím elégtelen” jelzéssel érkezett vissza. A szóbeli értesítéseket csak akkor lehet figyelembe venni, ha a jelen pontban előírt módszerek valamelyikével megerősítik.
 1. Az egyedi szerződés alapján létrejövő jogviszonyra a magyar jog az irányadó függetlenül attól, hogy a Megrendelő székhelye (lakóhelye) nem Magyarország területén van, továbbá függetlenül attól, hogy a Felek az egyedi szerződésükben a teljesítés helyeként Magyarország területén kívüli helyet kötnek ki.
 1. A Szerződő Felek az egyedi szerződésből származó viták – ideértve a szerződés létrejöttére, érvényességére vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – békés rendezésére kötelesek törekedni, és e célból tárgyalásokat kezdeményezni. A másik szerződő fél a tárgyalás kezdeményezésére 30 (harminc) napon belül nem reagál, vagy a tárgyalás 30 (harminc) napon belül nem vezet eredményre, bármelyik szerződő fél jogosult az igényét peres eljárás útján érvényesíteni. A peres úton történő igényérvényesítések esetén a Tatabányai Törvényszék és a Tatabányai Járásbíróság kizárólagosan illetékes bíróságok.

 

 1. A Szolgáltatónál külön Adatkezelési Szabályzat van hatályban. A Szolgáltató a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, átadására, tárolására vagy más módon történő feldolgozására az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései irányadóak. Az ÁSZF elfogadásával és az egyedi szerződés létrejöttével a Megrendelő vállalja, hogy az abban foglalt garanciákat betartva kezeli azon adatokat, amelyek a jelen szerződés teljesítése során esetlegesen tudomására jutnak.

 

 B. Szerződési feltételek

 I. fejezet: A szerződés tárgya, végrehajtása, időtartama, módosítása, felmondása, megszűnése

 

 1. Az egyedi szerződés alapján a Szolgáltató tachográf oktatást, digitális adatok letöltését, digitális és analóg adatok kiértékelését, illetve a kiértékelt adatok eredményének jegyzőkönyvben való rögzítését végzi a Megrendelő részére. A Szolgáltató digitális adatok letöltését RDB (automata letöltőeszköz) vagy GSM Box (e-mail adattovábbításra képes kézi letöltőeszköz) közreműködésével végzi.
 1. A szolgáltatáshoz szükséges RDB vagy GSM Box megrendelése a Szolgáltató honlapján keresztül történik, a díjbekérő teljesítét követően. Az RDB beszerelést a Szolgáltató végzi, előre egyeztetett időpontban, azzal, hogy az esetlegesen szükségessé váló tachográf plombálásáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A beszerelésnek külön díja nincs, azonban a Megrendelő az V. Fejezetben rögzített kiszállítási díjat köteles a Szolgáltatónak megfizetni. A Megrendelő gondoskodik arról, hogy a tachográf alkalmas legyen a távletöltésre és a beállításai is megfeleljenek a megfelelő működéshez (a műszaki leírást lásd a mellékletben)
 2. Amennyiben a Megrendelő az RDB (automata letöltőeszköz) más járműbe történő átszerelését kéri, úgy az átszerelésre időpontot szükséges foglalnia a Szolgáltató honlapján. Az átszerelésért a Szolgáltató díjat számít fel.
 3. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és az egyedi szerződés aláírásával a Megrendelő feltétel nélküli és visszavonhatatlan beleegyezését adja a Szolgáltató számára, hogy a részére rendelkezésre bocsátott adatokat a megbízás érdekében kezelje.
 1. A Felek közötti egyedi szerződés létre jöhet határozott vagy határozatlan időtartamra. A határozott időre vonatkozó szerződés hűségidő vállalása mellett 12 vagy 24 hónap időtartamra jöhet létre. A határozott idő lejáratát követően a szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik a határozott időtartam idejével amennyiben a lejáratot megelőző 30 (harminc) napon belül egyik fél sem kéri írásban a szerződés megszüntetését.
 1. Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő határozatlan idejű szerződésben állapodik meg úgy a Megrendelő felmondása esetén a felmondási idő 3 (három) hónap.
 1. Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltató felé 8 (nyolc) napot meghaladó késedelme áll be a megbízási díj megfizetése vonatkozásában, és annak megfizetésére nem képes megfelelő biztosítékot nyújtani, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére mindaddig, ameddig a Megrendelő fizetési késedelme fennáll, vagy megfelelő biztosítékot nem nyújt. Amennyiben a Szolgáltató fizetési felszólításának a Megrendelő nem tesz eleget a fizetési felszólításban megjelölt legalább 8 (nyolc) napos határidőn belül, úgy a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani az egyedi szerződést.
 1. A Megrendelő késedelmére a Ptk. jogosulti késedelemre vonatkozó szabályai az irányadóak.
 1. A Felek közötti egyedi szerződés a következő esetekben szűnik meg
 2. a Felek írásbeli megállapodása (közös megegyezése) alapján;
 3. amennyiben bármelyik fél felszámolási vagy csődeljárás alá kerül;
 4. azonnali hatályú felmondással, súlyos szerződésszegés esetén
 5. határozott idő lejártával, amennyiben a szerződés nem kerül meghosszabbításra
 6. határozatlan időtartamú szerződés esetén felmondással, a felmondási idő lejártával.
 7.  Azonnali hatályú felmondási ok a Szolgáltató részéről a Megrendelő 3 (három) hónapot, a meghaladó számlatartozása, – amennyiben azt a Szolgáltató írásban nem hagyta jóvá -, függetlenül attól, hogy a Szolgáltató bármilyen módon igazolni tartozna a teljesítéshez fűződő érdekmúlását, továbbá függetlenül attól, hogy a Megrendelő késedelmét kimentette-e. Azonnali hatályú felmondási ok a Szolgáltató részéről, ha a Megrendelő olyan hamis adatot, információt szolgáltat, ami a Szolgáltató teljesítését befolyásolja.

A Felmondást az ÁSZF A. szakasz 8. pont iii. pontja szerint kell közölni.

 II. fejezet: Szolgáltatások

 

 1. Tachográf oktatás: A Szolgáltató a megbízás keretében elvégzi a gépkocsivezetők képzését, mely képzés a vezetési- és pihenőidők, az adatrögzítő lapok és kártyák szabályos használatáról, a fuvarozáshoz szükséges okmányok kitöltéséről és az utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szól.

 

 1. Digitális adatok letöltése: A Megrendelő digitális üzembentartói kártyájával (üzembentartó köteles gondoskodni a kártya meglétéről és érvényességéről) RDB (távletöltő) készülékkel végzi a digitális adatrögzítő készülékkel (továbbiakban digitális tachográf) felszerelt járművek digitális tachográf adatainak, valamint az ilyen járművek vezetőinek digitális adatrögzítő kártyájának (továbbiakban sofőrkártya) jogszabályban meghatározott időnkénti adatletöltését. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a digitális tachográffal felszerelt jármű rendszeresen gyújtáson legyen és a sofőrkártya behelyezésre kerüljön a digitális tachográfba (rendszeres munkavégzés). Amennyiben a járművel 5 (öt) munkanapot meghaladóan nem végeznek munkát, úgy a Megrendelő köteles írásban jelezni ennek tényét a Szolgáltató felé, ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató a keletkezett károkért nem felel.

 

Amennyiben nem a Szolgáltató végzi az adatletöltést, úgy a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az adatletöltés a jogszabályban meghatározott időn belül megtörténjen, ennek elmulasztásáért a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató kizárja a felelősségét bármely olyan az irányítási körén kívül eső üzemzavar, átmeneti vagy tartós meghibásodásból (pld. távletöltő szolgáltató hálózat, telefonhálózat) eredő kárigény viselése alól is melyek miatt a jogviszonyból eredő kötelezettségének nem tudna eleget tenni.

 

 1. Digitális és analóg adatok kiértékelése: A Szolgáltató az adatok feldolgozását, azaz a kiértékelést a Tagra.Eu szoftverrel végzi. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Tagra.Eu szoftver bármely olyan működési hibájából, tartós vagy átmeneti meghibásodásából, eredő vagy a szoftver karbantartásának ideje alatt bekövetkező kárigény viselése alól is melyek miatt a jogviszonyból eredő kötelezettségének nem tudna eleget tenni.

 

 1. Kiértékelés eredményének jegyzőkönyvbe rögzítése: A digitális és analóg adatok feldolgozását követően a Szolgáltató a következő dokumentumokat állítja ki Megrendelő részére:

 

Járművezető kiértékelésébe beletartozik:

01: hibalista
02: havi munkaidő műszakok szerint
03: heti munkaidő
04: gépkocsivezető részletes munkaideje
05: kezdő- és célország rögzített listája

06: használt gépjárművek listája
07: ismeretlen időszakok 

08: Nem magyarországi munkaidő országok szerint

Jármű kiértékelésében belefoglaltatik:

01: jármű használata
02: vezetés kártya nélkül
03: meghibásodások, események és sebességtúllépések

 1. Tanácsadás: A tanácsadás a szerződéses partnerek részére nem generál külön megbízási díjat. Amennyiben a tanácsadásra vonatkozó megrendelés olyan Megrendelőtől érkezik, akivel a Szolgáltató nem áll szerződéses kapcsolatban, azt a Szolgáltató kizárólag eseti megbízás keretében óránkénti megbízási díjért vállalja azzal, hogy az elszámolás alapja minden megkezdett óra. Az eljárásokkal kapcsolatos tanácsadást a Szolgáltató csak akkor tudja elvégezni, ha a Megrendelő a honlapon keresztül, az űrlapot megfelelően kitöltve és a dokumentumokat maradéktalanul feltöltve küldi el. Ennek hiánya esetén a Szolgáltató hiánypótlásra hívhatja fel a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a hiánypótlásnak nem tesz eleget a Szolgáltató jogosult felmondani a jogviszonyt és kiszámlázni a ráfordított időt.

III. fejezet: A Megrendelő kötelezettségei

 1. A Megrendelő vállalja, hogy betartja a fizetési határidőket, valamint a megbízás ellátásához szükséges valamennyi információt és adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsájt.
 2. A GSM Box (kézi letöltőeszköz) SIM kártyájának megfelelő összeggel történő feltöltése a Megrendelő kötelessége. Amennyiben ennek a Megrendelő nem tesz eleget a Szolgáltató adminisztrációs költséget számít fel a feltöltésért, a feltöltött összegen felül.
 3. A Megrendelő köteles a kihelyezett GSM Box és kihelyezett RDB (letöltő eszköz) rendeltetésszerűen használni. Amennyiben a nem rendeltetésszerű használat következményeként a kihelyezett GSM Box és/vagy a kihelyezett RDB (letöltő eszköz) megsérül, vagy rongálódik, úgy azt a Megrendelő késedelem nélkül köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a javítási költség nem rentábilis, akkor a jelen ÁSZF mellékletét képező árlistában meghatározott, a rongálódás bejelentésekor meghatározott árat kell megfizetnie, ha rentábilis a javítás, akkor a GSM Box és RDB gyártója által meghatározott, postaköltséggel terhelt javítási költséget kell megfizetnie a Megrendelőnek a Szolgáltató részére.

A szerződés felmondását követően a Megrendelő a kihelyezett GSM Boxot köteles 8 (nyolc) napon belül visszajuttatni a Szolgáltató részére az állagmegóvás figyelembevételével. Ennek elmulasztása esetén a szerződés megszűnésének napján érvényben lévő árlista alapján meghatározott GSM Box ára esedékessé válik. A szerződés felmondása esetén Megrendelő 8 (nyolc) napon belül köteles a Szolgáltató rendszerén keresztül időpontot foglalni a kihelyezett RDB (távletöltő) eszköz kiszerelésére és biztosítani, hogy a jármű és annak indítókulcsa a foglalt időpontban és helyen a Szolgáltató rendelkezésére álljon. Ebben az esetben az átszerelési díjat és a kiszállási díjat is meg kell fizetni előre. Amennyibe ezt elmulasztja a szerződés megszűnésének napján érvényben lévő árlista alapján meghatározott RDB ára esedékessé válik.

 IV. fejezet: Díj, fizetési feltételek, biztosítékok

 

 1. A Felek által megállapított és kétoldalúan elfogadott megbízási díj változhatatlanná válik, az egyedi szerződés aláírását követően már nem módosítható sem mértékében, sem struktúrájában, sem fizetési módjában, kivéve, ha a Felek közös megegyezéssel erről külön, kiegészítő szerződésben megállapodnak. Kivétel ez alól az inflációkövetés alapú áremelés, mely szerint a Szolgáltató a megbízási díjat évente az infláció változás rátájával egyoldalúan emelheti.
 2. A szolgáltatás havidíja a járművek számának összegéből áll. Amennyiben a járművezetők száma ezt meghaladja, akkor az vehető figyelembe a havidíj megállapítása során, azonban a szerződésben rögzítettnél magasabb darabszám esetén a szerződésen felüli darabokra 50%-kal magasabb díj kerül felszámításra.
 3. 1 (egy) év határozott időtartamú szerződés esetén a Szolgáltató 50 % kedvezményt nyújt a Megrendelő részére Online, személyes megjelenést, vagy online jelenlétet nem igénylő képzés listaárából, mely 2 (kettő) év határozott idejű szerződés esetén 100 % kedvezményre növekszik. 20 (húsz) db fölötti darabszám esetén a Szolgáltató egyedi kedvezményeket adhat a Megrendelő részére, és egyedi ajánlat kérhető a díjazásra.

Határozott idejű szerződés Megrendelő általi felmondása esetén a Szolgáltató jogosult a határozott idejű szerződésből hátralévő megbízási díjra egy összegben.

Amennyiben a határozott idejű szerződést a Szolgáltató a jelen ÁSZF B. / I. fejezet 10. pontjában foglaltakra figyelemmel kénytelen azonnali hatállyal felmondani úgy a Szolgáltató jogosult a határozott idejű szerződésből hátralévő megbízási díjra egy összegben.

 1. A havi előfizetésre vonatkozó számlát a Szolgáltató minden hónap elején, az adott hónap 5. (ötödik) napjáig állítja ki a tárgy hónapról, és a Megrendelő a kiállítástól számított 15 (tizenöt) napon belül köteles kifizetni, amennyiben az egyedi szerződés erről másként nem rendelkezik.
 1. A számlát a Szolgáltató e-mailben küldi meg, a Megrendelő részére. Ha a számla közlésétől számított 5 (öt) napon belül a Megrendelő nem emel kifogást, akkor azt kifizetésre elfogadottnak kell tekinteni.
 2. Az elfogadott fizetési módok: banki átutalás. A befizetéseket a Szolgáltató adószámlán feltüntetett számlájára kell teljesíteni. A befizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a Szolgáltató bankszámláján jóváírják az esedékes összegeket, függetlenül a választott fizetési módtól.
 3. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Szolgáltató a Ptk. 6:155. § -ban rögzített késedelmi kamatra jogosult. A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által teljesített kifizetéseket először az igény érvényesítésével kapcsolatos esetleges költségekre, majd a késedelmi kamatokra, (kezdve a régebbivel, majd azt követően időrendben), majd a tőkekövetelésre kerül elszámolásra.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén köteles a Szolgáltató részére a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján, késedelmenként 40,-Eur (vagy negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre) összegű behajtási költségátalány megfizetésére.

 1. Az RDB (automata letöltőeszköz) és honlap felület 15 (tizenöt) napot meghaladó számlatartozás esetén előzetes figyelmeztetés nélkül automatikusan blokkolásra kerül. Az RDB blokkolás esetén az újra aktiválásért a Szolgáltató feloldási díjat számláz ki a következő havi megbízási díjon felül. A honlap felület blokkolás esetén az újra aktiválásért a Szolgáltató feloldási díjat számláz ki a következő havi megbízási díjon felül.
 2. Amennyiben a Megrendelő a szerződés megkötésekor a gépkocsivezetők tachográf képzését is kívánja úgy azt kifejezetten szükséges megjelölni a szerződés megkötésekor. Amennyiben Megrendelő megelégszik a gépkocsivezetők online, személyes részvételt és beavatkozást nem igénylő képzéssel, úgy a szolgáltató hírlevélben értesíti a képzésanyag rendelkezésre állásáról. Az éves online vagy személyes megjelenéssel járó gépjárművezetői képzésre a Megrendelő köteles a Tachocontroll Kft honlapján keresztül időpontot foglalni, amennyiben az aktuális év december 1-jéig nem teszi meg, a Szolgáltató nem köteles tárgy évben a képzést elvégezni.
 3. A feldolgozott adatokat a Tachocontroll Kft rendszerén keresztül kapja meg a megbízó ennek használati díját tartalmazza a havidíj. Amennyiben ezeket a Megrendelő nyomtatva, postázva a kéri, úgy a nyomtatási és postaköltséget is meg kell térítenie a Szolgáltató részére, azzal, hogy a postaköltség Magyar Posta aktuális díjszabása szerint- és a nyomtatás díja kiértékelésenként kerül felszámításra.
 4. Az adatok beérkezésétől számítva 30 (harminc) nap áll rendelkezésre a Szolgáltatónak azok feldolgozásra. Ha új adat merül fel a már kiértékelt adatokhoz és ennek okán újra el kell végezni a kiértékelést, a kiértékelés díja ismételten jár a Szolgáltatónak. Külön megrendelés esetén a Szolgáltató sürgősséggel dolgozza fel az adatokat (2 munkanapon belüli) melynek díja a megbízási díjon felül kerül felszámításra. A Szolgáltató a sürgősségi feldolgozás iránti kérelmet a megrendeléskor folyamatban lévő munkafolyamatok és a megrendelt soron kívüli feldolgozás mennyiségének figyelembevételével bírálja el a benyújtást követő 24 (huszonnégy) órán belül.

 V. Titoktartás

 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik, azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik. Szerződő Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az üzleti titok nyilvánosságra kerülését, illetéktelenek által történő megszerzését eredményezi. Szerződő Felek kötelesek tartózkodni minden üzleti titoknak minősülő információ szerződésen kívüli saját vagy más céljaira történő felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a másik szerződő fél előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárult.
 2. Üzleti titok megjelenési formájától függetlenül a Felek bármelyikének gazdasági tevékenységéhez, pénzügyi vagy jogi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás vagy szerződési ajánlat, amelynek titokban tartásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.
 3. Üzleti titoknak minősülnek a Felek közötti tárgyaláson elhangzottak illetve mindaz az információ, amely a teljesítés során bármelyik Fél tudomására jut. Üzleti titok különösen a Felek között szóban forgó üzletágban, a Szerződő Felek közötti együttműködés keretében, kívülálló harmadik személlyel megkötött szerződés tartalmával, feltételeivel kapcsolatos üzleti illetve technikai jellegű adat, illetve harmadik személyekkel kapcsolatos, üzleti titoktartás kötelezettsége mellett kezelt és a harmadik személy engedélyével jogszerűen átadott adatok.
 4. Felek kötelezik magukat arra, hogy a közöttük megtartott vagy megtartandó tárgyalások és esetleges szerződéstervezetek, szerződések vagy más kapcsolódó iratok meglétéről, tárgyáról, tartalmáról és feltételeiről harmadik személyek részére tájékoztatást nem adnak.
 5. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy az üzleti titoknak minősülő információkhoz és adatokhoz történő hozzáférés lehetőségét saját szervezetükön belül is csak olyan személyek részére biztosítják, akik esetében ez feltétlenül szükséges, és/vagy akiket a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal egyező tartalmú titoktartási kötelezettség terhel.
 6. A titoktartási kötelezettség a Feleket időbeli korlátozás nélkül terheli, és e tekintetben a Fél felelőssége a nevében és képviseletében eljáró személyekre, teljesítési segédekre, közreműködőkre, alkalmazott, vagy egyéb módon foglalkoztatott személyekre kiterjedően is fennáll.
 7. A Felek kötelezik magukat arra, hogy minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatják a másik szerződő felet, amikor bíróság vagy hatóság megkeresése alapján üzleti titok (bíróság vagy hatóság részére történő) átadására kényszerülnek.

A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik olyan adatokra és információkra,

– melyek már köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése

miatt) köztudomásúvá váltak;

 • amelynek az érintett Fél már azt megelőzően is jogszerűen a birtokában volt, hogy azt a jogosult részére átadta volna;
 • jogszabály erejénél, hatóság, vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak.

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül fennmarad mindaddig, amíg egy információ vagy adat üzleti titok jellege fennáll, illetve a fent felsorolt körülmények be nem következnek.

VI. Adatkezelés

Megbízó/Megrendelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése  tekintetében  történő védelméről  és az ilyen adatok  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679  számú Rendeletének (a továbbiakban: ,,Általános s Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk {1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján hozzájárul, hogy a Szolgáltató az egyedi szerződés előkészítés és a szerződés megkötése, valamint az egyedi szerződés teljesítése, valamint a szolgáltatás nyújtása  során esetlegesen birtokába került személyes adatokat a honlapján közzétett adatvédelmi tájékoztatóban, illetve az ahhoz tartozó mellékeltekben foglaltaknak megfelelően tárolja és kezelje (https://tachocontroll.hu/adatvedelem/)  Az  adatkezelés  a szerződés teljesítésének céljából történik.

Amennyiben a Szolgáltatót jogszabályban meghatározott, harmadik fél irányába teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség terheli, úgy Megrendelő az egyedi szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató ezen adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tegyen. Az adat kezelési kérdésekben, egyebekben az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, továbbá az ÉM I adatvédelmi szabályzatába n foglaltak az irányadóak

VII. Fejezet: Egyéb Rendelkezések

 1. A Szolgáltató személyes megjelenéssel járó kiszállására, Kiszállási díjat számolhat fel a Megrendelőnek. A Kiszállási díj mértéke a Szolgáltató székhelye a kiszállás helye közötti távolság alapján kerül kiszámításra azzal, hogy minden megtett kilométer felszámításra kerül.
 2. Amennyiben a Megrendelő olyan szolgáltatást rendel meg amely a Szolgáltató személyes megjelenését igényli, az arra való időpont egyeztetés a Szolgáltató honlapján keresztül a Megrendelő kötelezettsége. Az erre vonatkozó díjat a Szolgáltató előre számlázza a megbízási díjon felül. A Megrendelő ebbéli késedelme kizárja a Szolgáltató késedelmét.
 3. A Szolgáltató nem vizsgálja a Megrendelő által a részére bocsátott adatok valóságtartalmát vagy helyességét, azok valódiságáért helyességéért kizárólag a Megrendelő felel. E körben a Szolgáltató kizár mindenfajta kárfelelősséget.
 4. Az egyedi szerződés csak írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással létrejött módosítás érvénytelen. A Felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződést az arra feljogosított képviselőjük útján. Amennyiben az egyedi szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett, vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és a Felek célkitűzésének.
 5. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult jelen ÁSZF módosítására abban az esetben, ha ez a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségének fenntartása, illetve javítása érdekében szükséges. Az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén az érintett szerződő partnereket írásban szükséges értesíteni a módosításokról. Amennyiben a szerződő partner a módosításokat nem fogadja el, úgy jogosult az általa kötött egyedi szerződés felmondására az értesítés kézhezvételnek napjától számított 15 (tizenöt) napon belül. Amennyiben a szerződő partner nem nyilatkozik, úgy a Szolgáltató az ÁSZF módosítását elfogadottnak tekinti.
 1. Amennyiben a Megrendelő hiányos adatot ad át a Szolgáltató részére abban az esetben a Szolgáltató erről tájékoztatja.

VIII. Mellékletek:

 

 1. sz. melléklet: Műszaki leírás
 2. sz. melléklet: Árlista

 Hatályos: 2023. 12. 01-től

Tachocontroll Kft

Telefon: +3620/383-1161

E-mail: info@tachocontroll.hu 

Cégjegyzék: 11-09-018652 

Adószám: 23381407-2-11 

Bankszámla: 10401976-50526585-71511005

GINOP-9.1.1-21 Újranyitási gyorskölcsön

 

 Célja: Hitelprogram keretében Forgóeszköz finanszírozás
 
Visszatérítendő támogatás összege: 10.000.000.-ft.
 
Kedvezményezett neve: Tachocontroll Kft
 
Projekt azonosító száma: H-EUGY1/091481/2021/440666/001
 
A finanszírozás a COVID-19-világjárványra adott uniós válasz részeként történik.